x x

Kontaktujte nás

       Today is 

 

ANGLICTINA

INTRODUCTION

IMMUNOLOGY

BACTERIOLOGY

VIROLOGY

PARASITOLOGY

MYCOLOGY

INFECTIOUS DISEASE

 

  IMUNOLÓGIA

 


VYHĽADÁVANIE

 

Prosím pošlite komentáre a korekcie
Dr Richard Hunt

Imunológia sa zaoberá štúdiom našej ochrany pred cudzími makromolekulami alebo invazívnymi organizmami a našimi reakciami na ne. Medzi týchto útočníkov sa zaraďujú vírusy, baktérie, prvoky alebo dokonca väčšie parazity. Navyše vyvíjame imunitné reakcie proti vlastným proteínom (a iným molekulám) pri autoimunite a proti vlastným aberantným bunkám pri nádorovej imunite.

Našou prvou obrannou líniou proti cudzorodým organizmom sú bariéry ako koža, ktorá bráni vstupu rôznych organizmov do nášho tela. Ak sú však tieto bariéry prekonané, telo obsahuje bunky, ktoré rýchlo reagujú na prítomnosť útočníka. Medzi tieto bunky patria makrofágy a neutrofily, ktoré pohlcujú cudzie organizmy a zabíjajú ich bez účasti protilátok. Ďalšiu úlohu zohrávajú rozpustné molekuly, ktoré odoberajú cudziemu organizmu základné živiny (ako napr. železo) a niektoré molekuly, ktoré sa nachádzajú na povrchoch epitelov, v sekrétoch (napríklad v slzách, slinách) a v krvnom riečisku. Táto forma imunity je označovaná ako vrodená alebo nešpecifická imunita a je neustále pripravená odpovedať na potenciálnu inváziu.

Našou druhou obrannou líniou je špecifická alebo získaná imunita, pri ktorej treba počítať s niekoľkými dňami, kým zareaguje na primárnu inváziu (infekciu mikroorganizmom, ktorá sa doteraz v organizme jedinca ešte nevyskytla). V špecifickom imunitnom systéme vidíme produkciu protilátok (rozpustných proteínov, ktoré sa viažu na cudzorodé antigény) a bunkami sprostredkované imunitné odpovede, pri ktorých špecifické bunky rozpoznávajú cudzorodé patogény a ničia ich. V prípade vírusov alebo nádorov je táto reakcia tiež dôležitá na rozpoznávanie a deštrukciu vírusmi infikovaných alebo nádorových buniek. Odpoveď na opakovanú infekciu tým istým patogénom je rýchlejšia ako reakcia na primárnu infekciu, pretože sú aktivované pamäťové T a B lymfocyty. Uvidíme, ako bunky imunitného systému spolupracujú navzájom prostredníctvom rôznych signálnych molekúl, aby mohla byť zosúladená koordinovaná odpoveď. Týmito signálmi môžu byť proteíny, ako napr. lymfokíny, ktoré sú produkované bunkami lymfoidného systému, ďalej cytokíny a chemokíny, ktoré sú produkované početnými bunkami počas imunitnej odpovede a ktoré stimulujú ďalšie bunky imunity.
 

 

Povedzte nám, odkiaľ pochádzate alebo o tejto knihe povedzte kamarátovi tu

ANGLICTINA
BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

SLOVENSKY
BAKTERIOLÓGIA     IMUNOLÓGIA

 

   

Guest article

New approaches for vaccines against a neglected disease – leishmaniasis

KAPITOLA PRVÁ
VRODENÁ (NEŠPECIFICKÁ) IMUNITA
 
Nešpecifický alebo vrodený imunitný systém; Anatomické bariéry, rozpustné molekuly a bunkové zložky    
KAPITOLA DRUHÁ
KOMPLEMENT
 
Komplementový systém sa skladá z viac ako 20 sérových proteínov schopných lyzovať bunky označené protilátkami    


This page last changed on
Sunday, December 10, 2017
Page maintained by

Richard Hunt


 

KAPITOLA TRETIA
ANTIGÉNY
 
Antigény sú látky, ktoré indukujú špecifickú imunitnú odpoveď a následne reagujú s produktami špecifickej imunitnej odpovede    
KAPITOLA ŠTVRTÁ
ŠTRUKTÚRA A FUNKCIA IMUNOGLOBULÍNOV - PROTILÁTOK
 
Imunoglobulíny sú proteínové molekuly, ktoré sú vytvorené plazmatickými bunkami v priebehu odpovede na antigén a ktoré fungujú ako protilátky    
 

KAPITOLA PIATA
TRIEDY IMUNOGLOBULÍNOV: IZOTYPY A ALLOTYPY

Izotypy charakterizujú triedy a podtriedy ťažkých reťazcov protilátok a typy a subtypy ľahkých reťazcov    
KAPITOLA ŠIESTA
GENETIKA IDIOTYPOV

Organizácia a expresia rodín imunoglobulínových génov.     
KAPITOLA SIEDMA
REAKCIE ANTIGÉNU S PROTILÁTKOU A TESTOVANIE TÝCHTO REAKCIÍ
 

 

Reakcie antigénu s protilátkou – afinita a avidita protilátok – základ pre špecificitu protilátok a skrížená reaktivita – princípy bežne používaných testov na reakcie antigénu s protilátkou    
KAPITOLA ÔSMA
TVORBA PROTILÁTOK
 
Vlastnosti špecifickej imunitnej odpovede – primárne a sekundárne protilátkové odpovede – preladenie tried imunoglobulínov a expresia membránového imunoglobulínu    
KAPITOLA DEVIATA
BUNKY V IMUNITNÝCH ODPOVEDIACH
 
Prehľad typov bunkových interakcií a molekúl potrebných pre špecifickú imunitu
 
   
KAPITOLA DESIATA
HLAVNÝ HISTOKOMPATIBILNÝ SYSTÉM
 
Štruktúra a funkcia bunkových povrchových molekúl, ktoré sa podieľajú na interakciách medzi imunokompetentnými bunkami: molekuly hlavného histokompatibilného komplexu, receptory T buniek (TCR), komplex CD3 a kostimulačné molekuly
 
   
KAPITOLA JEDENÁSTA
ODPOVEĎ NA ANTIGÉN
 
T a B bunkami sú rozpoznávané rôzne typy antigénov. Biológia buniek a význam odlišných ciest spracovania a prezentácie antigénu prostredníctvom molekúl MHC I. alebo II. triedy. Experimentálny základ pre reštrikciu vlastného MHC. Úloha týmusu pri určovaní repertoáru receptorov T lymfocytov. Superantigény ako anomálne antigény
 
   
KAPITOLA DVANÁSTA
BUNKAMI SPROSTREDKOVANÁ IMUNITA
Bunkové interakcie pri špecifických imunitných odpovediach
 
Interakcie medzi pomocnými Th lymfocytmi a B lymfocytmi potrebné na tvorbu protilátok proti komplexným proteínom a proti konjugátom hapténu s proteínom. Týmus-nezávislé antigény
 
   
KAPITOLA TRINÁSTA
IMUNOREGULÁCIA
 
Subpopulácie pomocných Th lymfocytov: Th1 a Th2. Cytokíny a izotypový prešmyk (preladenie tried). Aktivácia makrofágov cytokínmi a funkcie makrofágov. Dozrievanie a mechanizmy zabíjania cytotoxickými T lymfocytmi (CTL). Charakteristické mechanizmy zabíjania ostatnými cytotoxickými bunkami. Imunoregulačné procesy
 
   

  

KAPITOLA ŠTRNÁSTA
IMMUNIZATION
 
Pasívna a aktívna imunizácia. Aplikácia a problémy pri umelej a prirofzenej imunizácii. Moderné prístupy k imunizácii
 
   
KAPITOLA PÄTNÁSTA
HLAVNÝ HISTOKOMPATIBILNÝ KOMPLEX – GENETIKA A ÚLOHA PRI TRANSPLANTÁCII
 
MHC lokusy a ich produkty. Genetický základ pre heterogenicitu MHC v populácii. Distribúcia MHC molekúl na rozličných bunkách. Ako sú detegované MHC antigény. Úloha MHC pri transplantáciách, pri fungovaní imunity a v chorobe
 
   
KAPITOLA ŠESTNÁSTA
TOLERANCIA A AUTOIMUNITA
 
Pochopenie a význam tolerancie.Faktory určujúce vznik tolerancie. Mechanizmy vzniku tolerancie. Vysvetlenie autoimunity a autoimunitných ochorení. Vlastnosti najčastejších autoimunitných chorôb. Teória o etiológii autoimunitných chorôb
 
   
KAPITOLA SEDEMNÁSTA
HYPERSENZITIVITA
 
Klasifikácia hypersenzitívnych reakcií. Ochorenia spojené s hypersenzitívnymi reakciami. Mechanizmy poškodenia pri hypersenzitívnych reakciách. Metódy diagnostikovania stavov vzniknutých následkov hypersenzitivity. Spôsoby liečby chorôb v dôsledku hypersenzitivity a ich zdôvodnenie
 
   
KAPITOLA OSEMNÁSTA
NÁDOROVÁ IMUNOLÓGIA
 
Dôkaz reaktivity imunity na nádor. Zmeny v charakteristikách bunky pri malignitách. Hostiteľské zložky, ktoré ovplyvňujú progresiu nádoru. Komponenty nádorových buniek, ktoré ich chránia pred imunitným systémom. Zdôvodnenie imunoterapie nádorov a poznatky o prístupoch k liečbe.
 
   
KAPITOLA DEVÄTNÁSTA
IMUNODEFICITY
 
Primárne a sekundárne imunodeficity. Imunodeficity pri AIDS a iných stavoch. Hlavné primárne imunodeficity a ich charakteristiky. Vzťah medzi miestom poškodenia a vzniknutým imunodeficitom. Testy používané pri diagnostike rôznych imunodeficitov    


BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

SLOVENSKY
BAKTERIOLÓGIA     IMUNOLÓGIA